HR procesy

Definice HR procesů

HR procesy zahrnují základní funkce HR oddělení, včetně náboru, plánování, mzdové agendy, správy benefitů, interních vztahů, školení a dodržování předpisů. Tyto základní funkce jsou vzájemně propojené, protože všechny přispívají k celkovému vedení a rozvoji pracovní síly organizace.

Nábor je proces získávání, prověřování a výběru kvalifikovaných kandidátů na pracovní místa, zatímco plánování zahrnuje řízení pracovní doby a směn zaměstnanců. Mzdová agenda zahrnuje výpočet a rozdělení odměn zaměstnanců, zatímco správa benefitů se zabývá správou zaměstnaneckých výhod. Vnitřní vztahy zahrnují podporu pozitivního pracovního prostředí a řešení zaměstnaneckých sporů, zatímco školení se zaměřuje na zvyšování dovedností a znalostí zaměstnanců.

Soulad zajišťuje, že organizace dodržuje právní a regulační požadavky týkající se zaměstnání. Všechny tyto procesy vyžadují strategické plánování a iteraci, aby byly v souladu s cíli organizace a přizpůsobily se vyvíjejícím se obchodním potřebám. Například efektivní náborové strategie mohou vyžadovat opakování na základě měnících se tržních podmínek nebo demografických údajů pracovní síly. Strategické plánování je klíčové pro optimalizaci HR procesů pro podporu úspěchu organizace.

 

Důležitost efektivních HR procesů pro úspěch organizace

Efektivní procesy lidských zdrojů (HR) jsou zásadní pro úspěch každé organizace. Od náboru a najímání nejlepších uchazečů až po řízení výkonu a rozvoje zaměstnanců pokládají HR procesy základ pro produktivní a angažovanou pracovní sílu. Zajištěním souladu s pracovním zákoníkem a podporou pozitivní organizační kultury přispívají HR procesy také k harmonickému a inkluzivnímu pracovnímu prostředí. Kromě toho strategické HR procesy, jako je plánování pracovních sil a talent management, hrají klíčovou roli při řízení výkonnosti organizace a dosahování obchodních cílů. V dnešním konkurenčním prostředí je u organizací, které upřednostňují efektivní HR procesy, větší pravděpodobnost, že přilákají, udrží a rozvinou špičkové talenty, což v konečném důsledku povede k vyšší produktivitě, inovacím a celkovému úspěchu. Investice do HR procesů a jejich neustálé zlepšování jsou proto klíčové pro organizace, které si chtějí udržet konkurenční výhodu a dlouhodobě prosperovat.

Základní HR funkce

Základní funkce HR jsou nezbytné pro hladký chod každé organizace. Tyto funkce zahrnují shromažďování a ukládání osobních údajů zaměstnanců, vedení mzdové agendy, nábor a najímání zaměstnanců, interní vztahy, srážení daně z příjmu, vzdělávání a rozvoj, talent management a plánování nástupnictví, správa benefitů, dodržování zákonů a předpisů, bezpečnost a bezpečnostní opatření, rozvoj kultury a řízení změn. Tyto funkce jsou obvykle spravovány a optimalizovány prostřednictvím softwaru pro HR, který umožňuje efektivní a přesné zpracování informací o zaměstnancích, mzdové agendy, talent managementu a dalších kritických HR aktivit. Efektivním prováděním těchto klíčových funkcí HR mohou organizace zajistit optimální výkon zaměstnanců, dodržování předpisů a pozitivní kulturu pracoviště, což vše přispívá k celkovému úspěchu organizace.

Správa dokumentace zaměstnanců

Evidence a správa dokumentace zaměstnanců na dnešním moderním pracovišti je mnohem snazší s využitím informačního systému lidských zdrojů (HRIS) nebo systému řízení lidských zdrojů (HRMS). Tyto systémy slouží jako centralizované databáze k bezpečnému ukládání a správě všech údajů o zaměstnancích, včetně osobních údajů, srážek ze mzdy a správy dovolené.

Využitím HRIS a HRMS mohou organizace eliminovat potřebu manuální správy záznamů, snížit riziko lidské chyby a zajistit přesnost dat. Tyto systémy také poskytují vestavěná bezpečnostní opatření a funkce auditu, které zajišťují soukromí dat a shodu s různými předpisy, jako je GDPR a HIPAA. To znamená, že citlivé informace o zaměstnancích jsou bezpečně uloženy a mohou k nim přistupovat pouze oprávněné osoby.

Celkově lze říci, že HRIS a HRMS zjednodušují proces správy záznamů a dokumentace zaměstnanců, činí jej efektivním, bezpečným a v souladu s průmyslovými standardy. To umožňuje personalistům soustředit se na strategičtější iniciativy a zajišťuje, že data o pracovní síle organizace jsou spravována způsobem, který chrání soukromí a bezpečnost zaměstnanců.

Zajištění dodržování pracovněprávních předpisů

Personalisté mohou zajistit soulad s pracovními zákony a předpisy tím, že budou pečlivě vykládat a uplatňovat zákony, aby vytvořili firemní zásady, které jsou v souladu s právními požadavky. Využitím softwaru pro správu HR dokumentů  mohou snadno udržovat a aktualizovat zásady a zajistit jejich konzistentní vymáhání v celé organizaci. Implementace robotů RPA navíc může snížit chyby ve výkladu a uplatňování pracovních zákonů, podporovat přesnost a dodržování předpisů.

K efektivní komunikaci a školení zaměstnanců o dodržování pracovního práva mohou personalisté využívat různé metody, jako jsou online školicí moduly, workshopy a pravidelné aktualizace o změnách zásad. Začleněním těchto technologií a metod mohou personalisté zefektivnit proces zajištění souladu s pracovněprávními předpisy, snížit možnost chyb a podporovat konzistentní a vyhovující přístup v celé organizaci.

Vedení mzdové agendy a benefitů

Správa mezd a benefitů je klíčovou funkcí každé organizace, protože zajišťuje přesné a efektivní odměňování zaměstnanců. Od zpracování mezd až po správu zaměstnaneckých výhod vyžaduje tento úkol pozornost k detailům a soulad s právními a regulačními požadavky. Správa mezd zahrnuje výpočet mezd, srážkové daně a vystavování plateb, zatímco správa benefitů zahrnuje koordinaci penzijních plánů a dalších zaměstnaneckých výhod. Efektivní správou mezd a benefitů mohou organizace přilákat a udržet špičkové talenty a zároveň podporovat spokojenost a angažovanost zaměstnanců. Pro podniky je nezbytné, aby zavedly svědomitý proces správy mezd a benefitů, aby udržely finanční stabilitu a udržely blaho zaměstnanců.

Nábor zaměstnanců

Proces náboru zahrnuje několik klíčových kroků, jako je identifikace potřeby nového zaměstnance, vytvoření popisu práce, zveřejnění práce na různých platformách, oslovení pasivních kandidátů prostřednictvím sítě a cíleného zasílání zpráv, využití HR řešení pro automatizaci úkolů, jako je plánování pohovorů a zasílání předběžných prověřovacích hodnocení a filtrování aplikací v rámci systému sledování žadatelů (ATS) k identifikaci kvalifikovaných kandidátů.

Celkový dojem a zkušenost kandidáta z náborového procesu má velkou váhu, protože neohrabaný a nesouvislý proces náboru může vést k odstoupení kandidátů. Když mají kandidáti negativní zkušenost, může to mít dopad na značku zaměstnavatele a odradit potenciální nejlepší talenty od uplatnění v budoucnu. To podtrhuje důležitost zefektivnění procesu, zajištění jasné komunikace a zajištění pozitivní zkušenosti pro všechny kandidáty bez ohledu na výsledek. Zaměřením se na zkušenosti s kandidáty mohou organizace zlepšit svou pověst a přilákat kvalitnější kandidáty, což v konečném důsledku povede k lepšímu najímání a většímu udržení zaměstnanců.

Závěrem lze říci, že efektivní náborový proces, který upřednostňuje pozitivní dojmy a zkušenosti kandidátů, dosah na pasivní kandidáty a využívá HR řešení a systémy ATS, je nezbytný pro úspěšné získávání a udržení talentů.

Identifikace náborových potřeb a požadavků na práci

Proces identifikace potřeb náboru a pracovních požadavků začíná důkladným posouzením současných a budoucích personálních potřeb organizace. To zahrnuje hodnocení stávající pracovní síly, identifikaci případných nedostatků v dovednostech a předpovídání poptávky po nových pozicích. Požadavky na pracovní místo jsou pak definovány na základě identifikovaných potřeb, včetně potřebné kvalifikace, zkušeností a dovedností.

Jakmile jsou stanoveny požadavky na pracovní místo, jsou vyvinuty a implementovány strategie pro přilákání a výběr nejlepších kandidátů. To zahrnuje vytváření působivých nabídek práce, které přesně odrážejí roli a její odpovědnosti. Screening kandidátů zahrnuje kontrolu životopisů, provádění hodnocení před nástupem do zaměstnání a kontrolu referencí, aby se zajistilo, že kandidáti splňují požadavky na pracovní pozici.

Poté jsou vedeny pohovory, aby se dále posoudily dovednosti, kvalifikace a kulturní vhodnost kandidátů. Provádí se také prověrky, aby se ověřila historie zaměstnání, vzdělání a trestní rejstřík kandidátů.

Pečlivým identifikováním náborových potřeb a požadavků na práci a implementací účinných strategií pro přilákání a výběr kandidátů mohou organizace zajistit, aby najímaly ty nejlepší talenty, aby vyhovovaly jejich personálním potřebám.

Získávání potenciálních kandidátů

Existují různé metody pro získávání potenciálních kandidátů, včetně náborových webů, hromadných sdělovacích prostředků, sociálních sítí, headhuntingu a exkluzivního vyhledávání. Využití těchto metod umožňuje organizacím oslovit širokou škálu kvalifikovaných jednotlivců s různým zázemím a dovednostmi.

Jakmile jsou potenciální kandidáti vybráni, je důležité důkladně zkontrolovat jejich životopisy, poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a udržovat otevřenou komunikaci. To pomáhá zajistit, aby se kandidáti během náborového procesu cítili ceněni a zapojení, což nakonec vede k pozitivní zkušenosti s kandidáty. Pozvání kandidátů na pohovor navíc umožňuje hlubší posouzení jejich kvalifikace a kulturní vhodnost v rámci organizace.

Automatizační řešení hrají zásadní roli při zefektivnění procesu získávání zdrojů a náboru. Tato řešení lze využít pro úkoly, jako je prověřování životopisů a komunikace s kandidáty, což šetří cenný čas a umožňuje smysluplnější pohovory. Začleněním automatizace mohou organizace přijímat lepší rozhodnutí o náboru a zároveň efektivně řídit příliv potenciálních kandidátů.

Závěrem lze říci, že získávání potenciálních kandidátů prostřednictvím různých kanálů a využití automatizačních řešení pro prověřování životopisů a komunikaci je zásadní pro vedení smysluplných pohovorů a nakonec pro úspěšné rozhodování o náboru.

Vedení pohovorů a výběrové řízení

Vedení pohovorů a výběrové řízení: Jednou z klíčových součástí náborového procesu je vedení pohovorů a výběr správného kandidáta na pracovní pozici. Zapojením se do tohoto procesu mohou organizace vyhodnotit kandidátovy dovednosti, zkušenosti a celkovou vhodnost pro danou roli a společnost. Zahrnuje strukturovaný a spravedlivý přístup ke shromažďování informací o potenciálních zaměstnancích a přijímání informovaných rozhodnutí na základě jejich kvalifikace. Tento proces nejen dává zaměstnavatelům příležitost posoudit kandidáty, ale také umožňuje kandidátům dozvědět se více o organizaci a práci, o kterou se ucházejí. Vedení pohovorů a výběrové řízení hrají zásadní roli při formování pracovní síly a přispívají k úspěchu společnosti. Je důležité mít k tomuto procesu dobře definovaný a strategický přístup, aby bylo zajištěno, že se pro danou práci naberou správní uchazeči.

Proces Onboardingu

Mezi klíčové kroky pro úspěšný Onboarding patří:

 1. Okamžitě kontaktovat nové zaměstnance, abyste potvrdili datum nástupu a poskytli základní informace.
 2. Příprava všech nezbytných dokumentů a zajištění pracovního prostoru.
 3. Nastavení příslušných účtů, jako je e-mail, počítačové systémy a veškerý potřebný software nebo nástroje a pomůcky.
 4. Vytvoření dobře organizovaného rozvrhu orientace zaměstnanců, který je seznámí s klíčovými firemními zásadami, postupy a zdroji pro úspěch.
 5. Začlenění nových zaměstnanců do firemní kultury, hodnot a týmové dynamiky.
 6. Poskytování přístupu k nezbytným zdrojům, jako jsou školicí materiály, podpůrné sítě a mentorské programy.
 7. Řídit proces onboardingu organizovaným způsobem a zajistit, že všechny potřebné kroky budou dokončeny včas a efektivně.

Úspěšný proces onboardingu by se neměl soustředit pouze na administrativní úkoly, ale také na integraci nových zaměstnanců do společnosti, seznámení se zdroji pro úspěch a zajištění toho, aby byl proces řízen organizovaným a vstřícným způsobem. To pomůže novým zaměstnancům cítit podporu a připravenost efektivně přispívat organizaci.

Uvedení nových zaměstnanců do organizace

Integrační automatizační technologie je cenným nástrojem pro uvedení nových zaměstnanců v organizaci. Automatizací různých úkolů v procesu onboardingu, jako je plánování onboardingových schůzek a zefektivnění HR procesů pro nové zaměstnance, mohou společnosti zvýšit zapojení a udržení zaměstnanců, zlepšit efektivitu a snížit náklady na onboarding.

Jednou z klíčových výhod onboardingové automatizace je její schopnost zvýšit zapojení zaměstnanců poskytováním bezproblémového a personalizovaného onboardingu. To zase vede k vyšší míře udržení, protože zaměstnanci se od prvního dne cítí podporováni a oceňováni. Automatizace navíc zjednodušuje proces onboardingu a uvolňuje personál HR, aby se mohl soustředit na strategičtější úkoly. Automatizací úkolů, jako je papírování, školicí materiály a nastavení IT, mohou společnosti zvýšit efektivitu a snížit náklady spojené s procesem onboardingu.

Celkově je technologie automatizace cenným přínosem při vytváření pozitivního a efektivního zážitku při nástupu nových zaměstnanců. Jeho schopnost zvýšit zapojení a udržení, zlepšit efektivitu a snížit náklady z něj činí nezbytný nástroj pro organizace, které chtějí efektivně přivítat a integrovat nové zaměstnance.

Seznámení zaměstnanců s firemní kulturou, zásadami a postupy

Vítejte v naší společnosti! Věříme, že pozitivní pracovní prostředí je zásadní pro úspěch organizace a že je důležité podporovat kulturu transparentnosti, spolupráce a sdílení nápadů. Transparentnost zajišťuje, že si každý uvědomuje cíle, výzvy a rozhodnutí společnosti, což vytváří důvěru a odpovědnost mezi členy týmu. Spolupráce umožňuje využít různorodé perspektivy a dovednosti našich zaměstnanců, což vede k inovativnějším a efektivnějším řešením. Sdílení nápadů podporuje kreativitu a neustálé zlepšování a umožňuje každému zaměstnanci přispět k našemu úspěchu.

HR procesy hrají zásadní roli při zlepšování firemní kultury tím, že zajišťují, aby zásady a postupy byly v souladu firemními hodnotami. Mezi tyto hodnoty patří integrita a respekt. Posláním je poskytovat podpůrné a inkluzivní pracovní prostředí, kde má každý zaměstnanec příležitost prosperovat. Jasné komunikační standardy jsou také nezbytné pro udržení pozitivního pracovního prostředí, protože zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně a mohou efektivně spolupracovat.

Usnadnění nutného papírování

V souladu s pracovním zákoníkem vyplňují noví zaměstnanci nezbytné dokumenty, jako jsou pracovní smlouvy, daňové formuláře a dohody o mlčenlivosti.  Musí být také seznámeni s bezpečností na pracovišti, právech zaměstnanců, nebo i  s antidiskriminační politikou dané organizace.

Využití automatizace lidských zdrojů, jako je Sloneek, může zefektivnit proces papírování tím, že nabídne předem vytvořené šablony a automatizované generování dokumentů, což zajistí správnost právních  požadavků dané země.

Závěr

Závěrem lze říci, že automatizace HR procesů, jako je správa mezd, nástup zaměstnanců, hodnocení výkonu a správa dovolené, může personálnímu oddělení velmi prospět. Automatizace může ušetřit značné množství času snížením ručního zadávání dat a papírování, což umožňuje personalistům soustředit se na strategičtější úkoly. Snižuje také pravděpodobnost chyb, které mohou nastat u manuálních procesů, a zajišťuje přesnost a shodu. Automatizace může navíc zvýšit efektivitu zefektivněním pracovních postupů a poskytováním přístupu k relevantním informacím v reálném čase, což umožňuje HR zaměstnancům činit informovanější rozhodnutí. Celkově může implementace automatizace v HR procesech vést k produktivnějšímu a efektivnějšímu HR oddělení, z čehož nakonec profituje celá organizace.

Zjednodušte HR procesy s pomocí Sloneek

HR procesy tvoří páteř každé úspěšné organizace a zajišťují efektivní řízení životního cyklu zaměstnanců a firemních politik. HR software společnosti Sloneek přináší revoluci ve způsobu, jakým podniky řeší své úkoly v oblasti lidských zdrojů, od náboru a nástupu až po řízení výkonu a offboarding. Naše platforma poskytuje všeobjímající řešení, které tyto složité procesy zjednodušuje a činí je lépe spravovatelnými a méně časově náročnými.

Automatizací rutinních úkolů a centralizací dat umožňuje Sloneek personalistům soustředit se na strategické iniciativy, které podporují růst a zvyšují spokojenost zaměstnanců. Naše uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelné funkce zajišťují pokrytí všech aspektů vašich HR procesů, což umožňuje lepší dodržování předpisů, vyšší efektivitu a lepší celkové řízení pracovní síly.

Se Sloneek přeměňte své HR operace na strategickou sílu, která podporuje vaše organizační cíle.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.