Implementace HRIS

Jak na implementaci HRIS?

Implementaci HRIS (informačního systému lidských zdrojů) do organizace zahrnuje několik důležitých kroků, které zajistí hladký přechod na nový HR systém. Začínáme pečlivým plánováním, identifikujeme všechny specifické potřeby organizace, stanovíme cíle a sestavujeme projektový tým. Pak přichází konfigurace, kdy dáváme systému podobu, která vyhovuje požadavkům organizace, jako je nastavení profilů zaměstnanců, organizační hierarchie a přizpůsobení pracovních postupů.

Jakmile je HRIS nakonfigurováno, je čas na důkladné testování, aby bylo zajištěno, že funguje přesně a splňuje požadavky organizace – že se data přenášejí hladce a uživatelé mají na nový systém snadný přechod . Potom přichází komplexní školicí programy pro personální pracovníky a koncové uživatele, aby bylo zajištěno efektivní využívání systému.

A nakonec je tu průběžná údržba, včetně pravidelných aktualizací, odstraňování problémů a řešení zpětné vazby od uživatelů. Ale cesty k dokonalé implementaci mohou být klikaté – můžeme narazit na odpor, obavy o bezpečnost nebo nedostatečné osvojení uživateli. Proto je důležité držet se osvědčených postupů, naslouchat uživatelům, poskytovat jim průběžnou podporu a využívat poznatků, které nám nabízí výzkum.

Význam implementace HRIS

HRIS je zásadní pro moderní organizace, aby efektivně řídily svůj lidský kapitál. Tento komplexní systém umožňuje HR oddělením zefektivnit své procesy, centralizovat data zaměstnanců a činit rozhodnutí na základě dat. Využitím technologie mohou organizace zlepšit své HR funkce, zvýšit efektivitu a zvýšit celkovou produktivitu.

Klíčové faktory pro úspěšnou implementaci

Mezi klíčové aspekty úspěšné implementace patří jasná komunikace, zapojení zainteresovaných stran, vyhrazené zdroje (finanční, personální i technologické) a realistické časové plány. Jasná komunikace je nezbytná k zajištění toho, aby všichni členové týmu a zainteresované strany chápali své role a odpovědnosti, stejně jako celkové cíle a očekávání pro proces implementace. Zapojení zainteresovaných stran je zásadní pro získání podpory od všech zúčastněných stran, stejně jako pro řešení případných problémů nebo obav, které mohou nastat.  Realistické časové osy jsou důležité pro stanovení dosažitelných cílů a milníků, stejně jako pro řízení očekávání a předcházení zbytečným prodlevám. Upřednostněním těchto klíčových aspektů mohou organizace zvýšit pravděpodobnost úspěšného implementačního procesu.

Výběr správného poskytovatele softwaru

Při výběru dodavatele softwaru je třeba zvážit několik klíčových faktorů. Cena je důležitá, protože se musí vejít do vašeho rozpočtu a zároveň nabízet funkce, které potřebujete. Odbornost v oboru je zásadní, protože chcete poskytovatele, který rozumí specifickým potřebám a výzvám vašeho obchodního sektoru. Zákaznická podpora je dalším důležitým aspektem, protože chcete zajistit, že budete mít přístup k pomoci a pomoci v případě potřeby. Škálovatelnost je také důležitá, protože vaše podnikání může růst a váš software musí být schopen růst s vámi.

Aby bylo možné vyhodnotit pověst a dosavadní výsledky potenciálních poskytovatelů softwaru, je důležité provést důkladný průzkum. Hledejte zákaznické recenze a reference, stejně jako případové studie a reference. Zvažte, jak dlouho poskytovatel působí a zda má za sebou historii spokojených klientů. Je také důležité zvážit jejich schopnost přizpůsobit se změnám v technologii a trendům v odvětví.

V konečném důsledku je výběr poskytovatele softwaru rozhodnutím, které by se nemělo brát na lehkou váhu. Je důležité pečlivě zvážit ceny, odbornost, zákaznickou podporu a škálovatelnost a důkladně vyhodnotit pověst a dosavadní výsledky potenciálních poskytovatelů, aby byla zajištěna spolehlivost a kvalita.

Proces implementace

Proces implementace je klíčovou fází každého projektu nebo plánu, protože zahrnuje uvedení myšlenek a strategií do praxe. Ať už se jedná o uvedení nového produktu, přijetí nového systému nebo realizaci marketingové kampaně, proces implementace vyžaduje pečlivé plánování, koordinaci a realizaci, aby byl zajištěn úspěch. Tato fáze zahrnuje rozdělení většího plánu na menší, zvládnutelné úkoly, přiřazení odpovědností, stanovení časových plánů a sledování pokroku. Zahrnuje také účinnou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami a členy týmu, aby bylo zajištěno, že všichni budou v souladu s cíli a jejich rolemi. A konečně, proces implementace vyžaduje flexibilitu a schopnost přizpůsobit se neočekávaným výzvám, aby bylo zajištěno úspěšné dokončení plánu.

Fáze implementace HRIS

Implementace HRIS zahrnuje několik klíčových fází, počínaje plánováním, následuje analýza, návrh, vývoj a konče implementací.

Fáze plánování zahrnuje nastavení celkového rozsahu projektu, cílů a záměrů, stejně jako identifikaci zdrojů a časové osy potřebné pro projekt. Tato fáze také zahrnuje provedení analýzy potřeb s cílem určit konkrétní požadavky a funkce, které by HRIS měl mít.

Ve fázi analýzy se zaměřujeme na shromažďování a analýzu dat, abychom porozuměli současným procesům a systémům lidských zdrojů, stejně jako identifikaci potenciálních mezer a příležitostí ke zlepšení. Tato fáze také zahrnuje vedení rozhovorů se zúčastněnými stranami a workshopů s cílem získat informace a dosáhnout konsenzu.

Fáze návrhu zahrnuje vytvoření architektury systému a uživatelského rozhraní na základě požadavků identifikovaných ve fázi analýzy. To zahrnuje vytváření drátových modelů, maket a prototypů pro vizualizaci systému a získání zpětné vazby od zúčastněných stran.

Vývojová fáze zahrnuje sestavení a konfiguraci HRIS na základě specifikací návrhu. To zahrnuje přizpůsobení systému, integraci se stávajícími systémy a testování funkčnosti a výkonu.

A konečně, implementační fáze zahrnuje nasazení HRIS a přechod ze starého systému na nový. To zahrnuje školení uživatelů, migraci dat a zajištění provozuschopnosti systému a splnění definovaných cílů.

Fáze plánování

Fáze plánování projektu je zásadní pro stanovení základů a směru celého projektu. Tato fáze zahrnuje úkoly, jako je stanovení cílů, vývoj časových os a přidělení odpovědnosti členům týmu.

Během fáze plánování je důležité jasně definovat cíle a výsledky projektu, aby všichni zúčastnění pochopili konečný cíl. Rozvíjení časových plánů umožňuje jasné pochopení rozsahu projektu a pomáhá stanovit realistické termíny a milníky. Přidělení odpovědnosti zajišťuje, že každý zná svou roli a to, co se od něj v průběhu projektu očekává.

Fáze plánování je rozhodující pro celkový harmonogram projektu, protože nastavuje rámec pro to, jak bude projekt postupovat. Poskytuje plán, kterým se projektový tým může řídit, a umožňuje lepší koordinaci a komunikaci.

Pečlivé zvážení a pozornost věnovaná detailům během fáze plánování je nezbytná pro zajištění toho, aby projekt zůstal na správné cestě a splnil své cíle. Když věnujete čas důkladnému plánování a strategii, lze potenciální překážky identifikovat a řešit dříve, než se stanou hlavními problémy. Proto je fáze plánování zásadní pro zajištění úspěchu projektu.

Fáze návrhu

Fáze návrhu implementace systému HRIS je klíčová pro splnění specifických funkčních požadavků HR. To zahrnuje identifikaci potřeb personálních oddělení, spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami za účelem shromažďování informací a návrh systému, který tyto požadavky řeší. Důkladné testování a konfigurace jsou také nezbytné pro zajištění funkce systému tak, jak bylo zamýšleno.

Konfigurace nového HRIS, testování jeho součástí a hodnocení spokojenosti uživatelů jsou důležité pro zajištění toho, aby systém splnil organizační cíle. Tento krok umožňuje provést veškeré nezbytné úpravy před spuštěním systému.

Dodavatelé HRIS obvykle poskytují školicí a instruktážní obsah pro uživatele systému, ale pro organizace je také důležité vyvinout techniky interního školení založené na potřebách zaměstnanců a technických dovednostech. To zajišťuje, že zaměstnanci jsou připraveni efektivně využívat nový HRIS.

Stručně řečeno, fáze návrhu implementace HRIS zahrnuje návrh systému tak, aby splňoval specifické funkční požadavky HR, důkladné testování a konfiguraci a zajištění spokojenosti uživatelů. Techniky školení by navíc měly být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly potřebám zaměstnanců pro úspěšné přijetí systému.

Vývojová fáze

Během vývojové fáze implementace systému HRIS je prvním krokem konfigurace systému tak, aby splňoval specifické funkční požadavky HR. To zahrnuje přizpůsobení systému pro zpracování mezd, měření času, HR/náboru/onboardingu, správy benefitů a jakýchkoli dalších modulů potřebných pro organizaci. Každý z těchto dílčích úkolů zahrnuje nastavení systému tak, aby byl v souladu se zásadami, procesy a potřebami výkaznictví společnosti.

Po konfiguraci systému HRIS je dalším krokem jeho integrace s dalšími systémy, jako jsou stávající mzdové nebo finanční systémy, aby byl zajištěn hladký tok dat a komunikace mezi různými odděleními. Tato integrace je zásadní pro zefektivnění pracovních postupů a zamezení nesrovnalostí v datech.

Nakonec se implementace provádí ve fázích, aby se minimalizovalo narušení a umožnilo řádné testování a školení. Tento fázový přístup zajišťuje, že každý modul systému HRIS je plně funkční a uživatelsky přívětivý, než přejde do další fáze.

Celkově je vývojová fáze konfigurace, integrace a implementace systému HRIS pečlivým procesem, který vyžaduje pozornost věnovanou detailům a spolupráci mezi HR, IT a dalšími relevantními zainteresovanými stranami.

Testovací fáze

Testovací fáze implementace HRIS je zásadní pro zajištění úspěšného zavedení systému. Ověření integrací, přiřazení rolí zabezpečení a celkové funkčnosti systému je nezbytné pro identifikaci a řešení případných problémů před úplným nasazením. Mezi klíčové komponenty, které je třeba důkladně otestovat, patří procesy, pracovní postupy a atributy, aby bylo zajištěno, že budou v souladu s požadavky organizace. Spolupráce mezi vedoucími týmů a poskytovatelem softwaru je nezbytná k zajištění toho, aby všechny aspekty HRIS fungovaly tak, jak bylo zamýšleno. Před zpřístupněním HRIS všem uživatelům je nutné provést důkladné testování, protože to pomáhá minimalizovat narušení a maximalizovat přijetí uživateli. V konečném důsledku slouží testovací fáze jako kritický krok v procesu implementace HRIS k zajištění hladkého a efektivního přechodu systému.

Tréninková fáze

Jako dodavatel softwaru nabízíme různé možnosti školení pro implementaci našeho systému HRIS ve vaší společnosti. Tyto možnosti zahrnují osobní školení, virtuální webináře, online kurzy s vlastním tempem a přístup ke školicím materiálům, jako jsou uživatelské příručky, videa a často kladené otázky.

Je důležité zajistit, aby všichni zaměstnanci, včetně vedoucích pracovníků, vyšších manažerů a liniových manažerů, byli proškoleni v používání nového systému HRIS. To pomůže zajistit hladký přechod a přijetí nového systému v celé organizaci.

Můžete využít školicí materiály, které poskytujeme, nebo si vytvořit vlastní, abyste mohli efektivně začlenit nové zaměstnance. Tyto materiály mohou zahrnovat uživatelské příručky, výuková videa a často kladené otázky, které jsou přizpůsobeny konkrétním procesům a postupům vaší společnosti.

Poskytnutím komplexního školení pro všechny zaměstnance zajistíte, že vaše společnost bude plně těžit z implementace nového systému HRIS.

Fáze spuštění

Fáze spuštění projektu je kritickým obdobím, které vyžaduje důkladné přípravy k zajištění hladkého přechodu na nový systém nebo proces. Jednou z klíčových příprav je vytvoření podrobného posouzení rizik a pohotovostního plánu k identifikaci potenciálních problémů a vypracování strategií k jejich zmírnění. Kromě toho je vytvoření zdrojů uživatelské podpory, jako jsou helpdesky a portály online podpory, zásadní pro řešení jakýchkoli problémů nebo otázek, které se mohou objevit během fáze uvedení do provozu. Pro zachování funkčnosti nového systému je také zásadní učinit opatření pro hlášení a řešení chyb a závad.

Informování všech zaměstnanců a služeb třetích stran o datu uvedení do provozu je životně důležité, aby se zajistilo, že si každý bude vědom změn a bude se na ně moci připravit. Poskytování komplexního školení pro zaměstnance a uživatele je rovněž nezbytné pro bezproblémové přijetí nového systému nebo procesu. Toto školení by se mělo týkat vlastností a funkčnosti nového systému a také případných změn v pracovních postupech nebo procesech.

Berete-li tyto přípravy vážně, může být fáze uvedení do provozu provedena hladce, což nakonec povede k úspěšnému přijetí nového systému nebo procesu.

Výběr správného systému HRIS

Výběr správného systému HRIS pro vaši organizaci vyžaduje důkladný výběrový proces. Pro začátek zvažte velikost svého týmu, protože větší týmy mohou vyžadovat robustnější systémy HRIS s pokročilými funkcemi, zatímco menší týmy nemusí potřebovat tolik složitosti. Důležitý je také typ firmy, kterou provozujete, protože různá odvětví mají různé potřeby v oblasti lidských zdrojů. Navíc, pokud se vaši zaměstnanci nacházejí na více místech, budete potřebovat systém HRIS, který zvládne vzdálený přístup a komunikaci.

Při zvažování výběrového řízení je klíčové stanovit rozpočet pro systém HRIS. Prozkoumejte a identifikujte HRIS typy a dodavatele, kteří vyhovují vašim potřebám a rozpočtu. Vytvořte si užší seznam potenciálních možností a vyzkoušejte své nejlepší možnosti prostřednictvím ukázek nebo zkoušek, abyste učinili konečné rozhodnutí.

S ohledem na velikost vašeho týmu, typ podnikání, umístění zaměstnanců, požadované procesy a rozpočet si můžete vybrat ten správný HRIS systém, který splňuje specifické potřeby vaší organizace.

Vyhodnoťte různé dodavatele

Při hodnocení dodavatelů HRIS je důležité znát podstatné vlastnosti, které by dodavatelé měli mít. Jde především o vysokou kvalitu zákaznických služeb, spolehlivosti a podpory v rámci školících programů k implementaci HRIS.

K vytvoření školícího programu mohou různí dodavatelé nabízet komplexní školicí zdroje a materiály, stejně jako specializované podpůrné týmy, které pomáhají s implementací a potřebami průběžného školení. Využitím svých odborných znalostí a zdrojů mohou podniky vyvinout na míru šitý školicí program, který zajistí efektivní zapojení všech týmů. Časové osy školení lze nastavit na základě potřeb společnosti, s taktikou včetně online školicích modulů, praktických workshopů a průběžné podpory pro zaměstnance, když se seznámí s platformou HRIS.

Porovnejte vlastnosti

Na trhu je k dispozici několik systémů HRIS, z nichž každý nabízí různé funkce pro zefektivnění HR procesů. Zpracování mezd v systémech HRIS automatizuje výpočet a distribuci mezd zaměstnanců, snižuje manuální chyby a šetří čas. Správa benefitů umožňuje zaměstnancům snadno se přihlásit a spravovat jejich benefity, což vede ke zvýšení spokojenosti a udržení zaměstnanců. Sledování času a docházky pomáhá sledovat docházku zaměstnanců a volno, zajišťuje přesné vyúčtování mezd a dodržování pracovněprávních předpisů.

Náborové moduly v systémech HRIS pomáhají se sledováním uchazečů, plánováním pohovorů a nástupem, což vede k efektivnějšímu a organizovanějšímu náborovému procesu. Funkce řízení výkonu umožňují sledování cílů zaměstnanců, zpětnou vazbu a hodnocení, což vede ke zvýšení produktivity a rozvoji zaměstnanců. Možnosti reportingu v systémech HRIS poskytují pohledy na metriky HR založené na datech, což umožňuje informované rozhodování a strategické plánování.

Celkově systémy HRIS přispívají k vyšší efektivitě automatizací opakujících se úkolů, rozhodováním na základě dat prostřednictvím analýzy a reportingu a lepším zážitkem zaměstnanců díky zjednodušeným procesům a přístupu k výhodám a informacím o výkonu.

Zvažte škálovatelnost

Škálovatelnost je zásadním aspektem výkonu systému HRIS, protože přímo ovlivňuje schopnost systému pojmout rostoucí počet zaměstnanců bez poklesu výkonu. Mezi klíčové faktory, které ovlivňují škálovatelnost systému HRIS, patří architektura systému, návrh databáze, kapacita hardwaru a možnosti softwaru. Pro udržení optimálního výkonu je zásadní zajistit, aby se tyto faktory mohly škálovat s rostoucím počtem zaměstnanců.

Problémy, které mohou nastat, když systém není škálovatelný, zahrnují pomalé doby odezvy, selhání systému, zvýšené požadavky na údržbu a podporu a snížení celkové efektivity systému. Na druhé straně škálovatelné HRIS pro budoucí růst nabízí řadu výhod, včetně zlepšeného výkonu systému, schopnosti zpracovávat větší objem dat a transakcí, snížení nákladů na údržbu a podporu a pružnosti přizpůsobit se měnícím se obchodním potřebám.

Závěrem lze říci, že škálovatelnost systému HRIS je nezbytná pro přizpůsobení se rostoucímu počtu zaměstnanců, aniž by došlo ke snížení výkonu. Řešení problémů se škálovatelností může organizacím pomoci vyhnout se potenciálním výzvám a těžit z výhod systému, který může růst a přizpůsobovat se budoucím obchodním požadavkům.

Zvažte možnosti integrace

Pro HR software je k dispozici několik možností integrace, včetně správy mezd, průzkumů angažovanosti, sledování času, systémů řízení výuky a pojištění a výhod. Integrace těchto řešení může zefektivnit HR ekosystém centralizací informací a automatizací procesů.

Pro správu mezd umožňuje integrace s HR softwarem přesné a efektivní zpracování plateb zaměstnanců a daňových odpočtů. To zajišťuje shodu a snižuje pravděpodobnost chyb. Průzkumy zapojení lze hladce integrovat za účelem shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců a měření spokojenosti, což pomáhá HR týmům činit informovaná rozhodnutí a zvyšovat produktivitu zaměstnanců. Integrace sledování času umožňuje automatizaci správy docházky a dovolené, zajišťuje přesné záznamy a efektivní plánování. Integrace systému řízení učení umožňuje implementaci a sledování programů školení a rozvoje zaměstnanců. A konečně integrace správy pojištění a benefitů do HR softwaru zjednodušuje správu benefitů, registraci a komunikaci se zaměstnanci.

Integrací těchto řešení mohou HR oddělení těžit ze zlepšené efektivity, snížené administrativní zátěže, lepšího rozhodování díky poznatkům založeným na datech a vyšší spokojenosti a zapojení zaměstnanců. Celkově může integrace těchto řešení do HR softwaru vést k efektivnější, efektivnější a strategičtější funkci HR.

Požádejte o schválení

Investice do informačního systému lidských zdrojů (HRIS) nabízí organizaci četné výhody. Šetří čas zefektivněním HR procesů, umožňuje hloubkovou analýzu řízení, usnadňuje vládní výkaznictví a dodržování předpisů, snižuje potřebu navyšování počtu zaměstnanců a poskytuje pomoc s finančním dopadem a vykazováním analýz. Odmítnutí implementace HRIS přináší rizika, jako je neefektivita, chyby ve správě dat, nedodržování předpisů a zvýšené spoléhání se na manuální procesy, což vše může ovlivnit celkovou efektivitu a efektivitu společnosti.

Podepište smlouvu se systémem HRIS

Při podepisování smlouvy na systém HRIS je důležité porozumět klíčovým komponentám. Oddělení IT nastíní technické požadavky na systém, včetně úložiště dat, integračních schopností a bezpečnostních protokolů. Je důležité zajistit, aby byl systém HRIS v souladu s těmito technickými požadavky, aby byla zajištěna hladká implementace a provoz.

Ve světě HRIS se běžně používají terminologie, jako je řízení lidských zdrojů, zpracování mezd, samoobsluha zaměstnanců a analýza dat. Abychom mohli efektivně komunikovat a využívat vlastnosti a funkcionality systému HRIS, je důležité tyto pojmy znát.

Úloha HRIS při zlepšování řízení zaměstnanců a zefektivňování procesů je klíčová. Umožňuje efektivní správu údajů o zaměstnancích, automatizuje administrativní úkoly, poskytuje přehledy prostřednictvím analýzy a zlepšuje celkovou komunikaci a spolupráci v rámci organizace.

Závěrem, při podepisování smlouvy na systém HRIS je nezbytné vzít v úvahu technické požadavky nastíněné IT oddělením, porozumět terminologii používané ve světě HRIS a uznat významnou roli HRIS při zlepšování řízení zaměstnanců a zefektivňování procesů.

Proč je Sloneek ideální HRIS systém

Sloneek je ideální HRIS systém pro vaši organizaci díky svým pokročilým funkcím a četným výhodám. Efektivně řeší potřeby identifikované v předchozích krocích tím, že nabízí zefektivněné HR procesy, zlepšenou komunikaci a zvýšenou efektivitu.

Komplexní funkce Sloneek, jako je automatizované zpracování mezd, nástroje pro řízení výkonu a možnosti sledování času, zefektivňují HR procesy a snižují administrativní zátěž. To umožňuje vašemu HR týmu soustředit se na strategické iniciativy spíše než na opakující se úkoly. Centralizovaná databáze a nástroje pro vytváření sestav navíc zlepšují komunikaci tím, že poskytují přístup k důležitým informacím o lidských zdrojích v reálném čase a podporují spolupráci mezi týmy.

Schopnost přizpůsobit pracovní postupy a přistupovat k datům z jakéhokoli zařízení zajišťuje, že vaše procesy zůstanou efektivní a dostupné všem v organizaci. Celkově vzato, důraz na automatizaci, komunikaci a efektivitu ze Sloneeka dělá perfektní řešení pro potřeby vašeho HR oddělení.

Zjednodušení implementace HRIS pomocí Sloneek

Implementace informačního systému lidských zdrojů (HRIS) je transformačním krokem k optimalizaci HR, posílení rozhodování a zlepšení zapojení zaměstnanců. Sloneek zjednodušuje proces implementace HRIS, takže je bezproblémový pro organizace všech velikostí. Naše platforma nabízí komplexní sadu nástrojů navržených pro správu dat zaměstnanců, automatizaci HR procesů a poskytování strategických přehledů prostřednictvím pokročilé analýzy. Od počátečního nastavení až po přizpůsobení podle konkrétních organizačních potřeb zajišťuje Sloneek hladký přechod s minimálním narušením každodenního provozu. Náš specializovaný tým podpory poskytuje odborné vedení a osvědčené postupy pro maximalizaci přínosů vaší investice do HRIS. Se Sloneek mohou společnosti rychle využít sílu HR technologie k podpoře efektivnějšího HR funkce založeného na datech a zaměřené na zaměstnance.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.