Zrušení pracovního poměru

Pracovní poměr je možné ukončit několika způsoby. Z každého přitom vyplývají pro zaměstnavatele i zaměstnance práva a povinnosti. Způsoby skončení pracovního poměru jsou:

 • dohoda
 • výpověď
 • okamžité zrušení
 • zrušení ve zkušební době

Pracovní poměr na dobu určitou pak končí uplynutím této doby. Zaměstnavatel však musí zaměstnance upozornit na skončení skončení poměru před vypršením této doby, a to obvykle nejméně 3 dny předem.

 

Dohoda

Zákoník práce říká, že dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání poměru však musí být písemná a obě strany musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

 

Výpověď

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v zákoníku práce v § 52. V každém případě ale zaměstnavatel musí výpověď dát zaměstnanci písemně a doručit mu ji stále musí fyzicky, ačkoliv se již připravuje novela zákona, která by umožňovala výpovědi podepisovat a doručovat také elektronicky, pokud k tomu dá zaměstnanec souhlas.

Na rozdíl od zaměstnavatele, zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu. Výpověď lze i odvolat, ale musí s tím písemně souhlasit obě strany.

Pracovní poměr se považuje za ukončený dnem uplynutí výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce s výjimkou uvedenou v § 51a. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Důležité je ještě zmínit, že zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď, pokud je zaměstnanec v tzv. ochranné době. Do této kategorie patří například zaměstnanci, kteří jsou dočasně práce neschopní.

 

Okamžité zrušení

Pracovní poměr lze okamžitě zrušit jen ve výjimečných případech. Zaměstnavatel k tomuto kroku může přistoupit, pokud by byl zaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Druhou situací je hrubé porušení povinností zaměstnance, které vyplývá z právních předpisů.

Zaměstnanec naopak může okamžitě zrušit svůj poměr, pokud podle lékařského posudku není schopen konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. Zaměstnavatel mu současně nenašel do 15 dnů jinou práci odpovídající jeho stavu. Druhou situací je pak případ, kdy zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu do 15 dnů po její splatnosti.

Pokud zaměstnanec zruší okamžitě pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

 

Zrušení ve zkušební době

Posledním způsobem skončení pracovního poměru je pak zrušení ve zkušební době. V takovém případě zaměstnavatel nemusí uvádět žádný důvod. Nesmí však zaměstnanci ukončit poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

 

Jak je to s hromadným propouštěním?

Hromadným propouštěním se rozumí situace, kdy zaměstnavatel ukončí pracovní poměr v v období 30 kalendářních dnů nejméně:

 • 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců
 • 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců
 • 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců

Zaměstnavatel má povinnost o tomto rozhodnutí písemně informovat včas odborovou organizaci a radu zaměstnanců, a to nejpozději 30 dnů předem. Současně musí také uvést důvody a další náležitosti stanovené v zákoníku práce v § 62.

Odstupné pro zaměstnance

Zákoník práce také definuje klíč, podle jakého má zaměstnanec nárok na odstupné. Konkrétně mu přísluší nárok na odstupné ve výši nejméně:

 • jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok
 • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky
 • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky
 • součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v bodech 1-3, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4

Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru

Pokud se zaměstnavatel rozhodne propouštět, musí počítat s povinnosti, které mu z toho vyplývají. Mimo jiné musí zaměstnanci vystavit:

 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Potvrzení o nároku na podporu v nezaměstnanosti
 • Posudek o pracovní činnosti
 • Evidenční list důchodového pojištění

Mějte vše pod kontrolou

Problematika pracovních vztahů je složitá a jinak tomu není ani u evidence zaměstnanců. Správný HR nástroj vám však bude obrovským pomocníkem.

Ve Sloneekovi, českém all-in-one digitálním HR nástroji, budete mít vše na jednom místě a pod kontrolou. U zaměstnanců si můžete snadno evidovat jakékoliv informace, které potřebujete, a všechna data si lze také snadno vyexportovat. Kromě  toho můžete zaměstnance nejen snadno onboardovat při jejich nástupu, ale připravit si také šablony pro jejich offboarding, pokud by z firmy museli odejít.

 

Vyzkoušejte si vše zdarma bez obav na 14 dní.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.