Co nového přináší novela zákoníku práce pro HR – 1. část

novela zakoniku prace

Ať už pracujete v HR či nikoliv, patrně vás neminula debata posledních měsíců o chystané novele zákoníku práce.

Potřeba novelizovat zákoník práce vznikla především z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. Jejich cílem je jediné – zlepšit podmínky zaměstnanců.

Změny přinesla do několika oblastí:

  • práce na dálku,
  • elektronické doručování důležitých dokumentů,
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • informování o obsahu pracovního poměru,
  • pracovní podmínky chráněných zaměstnanců,
  • rodičovská dovolená,
  • nepřetržitý odpočinek v týdnu.

V třídílné sérii vám přiblížíme ty nejpodstatnější změny, které vás v rámci HR čekají.

Účinnost novely a přechodná období

Po dlouhých přípravách a schvalování novela vstoupila v účinnost 1. října. Poslanecká sněmovna ji schválila 12. září – více než rok po termínu. Na detaily jsme se zeptali advokátky Barbory Klimešové z advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Tvorba novely se značně protáhla. Proč jsme v legislativě pracovněprávních vztahů pozadu? Jsou mezi státy i další černé ovce, které kvůli evropské judikatuře musí upravit své zákony?

Česká republika má v některých případech prodlevu s implementací evropských směrnic do českého právního řádu. Například směrnice Work-life Balance[1], která se promítla do současné novely zákoníku práce, měla být implementována do 2. srpna 2022, avšak tato lhůta nebyla dodržena ze strany 19 států včetně České republiky. Nejsme tedy jediným státem, který má zpoždění s harmonizací vnitrostátních předpisů s evropským právem.

Novela, až na výjimky, nabyla účinnosti 1. 10. 2023. Existuje nějaké přechodné období, v rámci kterého mohou firmy změny zapracovat?

Novela nabyla účinnosti 1. 10. 2023, avšak ustanovení o dovolené pro tzv. dohodáře (zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) nabude účinnosti až 1. 1. 2024.

Zákon nepočítá s žádným obecným přechodným obdobím, a proto by zaměstnavatelé měli novou právní úpravu reflektovat ve svých dokumentech co nejdříve. V každém případě bude nutné ověřit soulad pracovněprávní dokumentace (tedy pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti atd.) s novými pravidly. V případě práce na dálku mají zaměstnavatelé nově povinnost uzavřít se zaměstnanci písemné dohody o výkonu práce na dálku.

Změny v rodičovské dovolené

V oblasti rodičovských dovolených novela upravuje jediné – nutnost podat písemnou žádost o ni alespoň 30 dnů před nástupem. Dosud totiž zaměstnanec nebyl limitován žádnou lhůtou a zaměstnavatelům tak často vznikaly komplikace kvůli pozdním ohlášením. Žádost kromě data nástupu musí obsahovat informaci o době trvání rodičovské a lze ji podávat i opakovaně.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Jasné obrysy dostává díky novele také výpočet nepřetržitého odpočinku. Upřesnění ustanovení § 92 zákoníku práce musí nově reflektovat evropskou judikaturu.

Podle té se nepřetržitý odpočinek v týdnu sčítá s délkou nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Aby bylo dosaženo souhrnného nepřetržitého odpočinku v týdnu v minimální délce trvání 35 hodin, zaměstnavatel bude nově povinen zaměstnanci staršímu 18 let skutečně poskytnout nepřetržitý odpočinek v rozsahu alespoň 24 hodin a bezprostředně navazující nepřetržitý denní odpočinek v délce trvání alespoň 11 hodin.

V dalších dílech se dozvíte

2. díl – Jak se mění DPP a DPČ? 

3. díl – Jak je upravena práce na dálku? Jak se mění elektronické doručování důležitých dokumentů? 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.